Licentievoorwaarden

De duur van de licentie is 1 maand, startende op de dag dat de contractant start met de werkzaamheden in ApolloCMS.

1. Pakket vormen

Apollo CMS kent 3 vormen, te weten:
Apollo CMS Rustig

 • Gegarandeerd de laatste updates aan uw systeem. Hieronder vallen hardware updates, software update en beveiligingsupdates.
 • Support op basis van Best Effort. Meldingen kunnen altijd gedaan worden. Oplossing en oplostijd van probleem is afhankelijk van de drukte en complexiteit probleem.
 • Probleemdiagnose en oplostijd zijn de eerste 10 minuten gratis. Alle opvolgende tijd per probleem wordt berekend op basis van nacalculatie tegen een uurtarief van € 80,- per uur.
 • Alle eventueel door Increatie veroorzaakte problemen vallen hier uiteraard niet onder. 
Apollo CMS Sneller
 • Gegarandeerd de laatste updates aan uw systeem. Hieronder vallen hardware updates, software update en beveiligingsupdates.
 • Support op basis van direct support binnen 5 werkdagen (09:00 – 17:00) Meldingen worden gegarandeerd binnen 5 werkdagen opgepakt. Oplossing en oplostijd van probleem is afhankelijk van de drukte en complexiteit probleem.
 • Probleemdiagnose en oplostijd zijn de eerste 30 minuten gratis. Alle opvolgende tijd per probleem wordt berekend op basis van nacalculatie tegen een uurtarief van € 80,- per uur.
 • Alle eventueel door Increatie veroorzaakte problemen vallen hier uiteraard niet onder. 

Apollo CMS Snelst

 • Gegarandeerd de laatste updates aan uw systeem. Hieronder vallen onder andere hardware update, beveiligingsupdates en zoekmachine optimalisatie updates.
 • Support op basis van direct support binnen 1 werkdag (09:00 – 17:00)
 • Meldingen worden binnen 1 werkdag opgepakt. Oplostijd is per melding afhankelijk.
 • Probleemdiagnose en oplostijd zijn de eerste 60 minuten is gratis. Alle opvolgende tijd wordt berekend op basis van nacalculatie tegen een uurtarief van € 75,- per uur.
 • Alle eventueel door Increatie veroorzaakte problemen vallen hier uiteraard niet onder. 

Dit contract gaat uit van een ondersteuning van maandag tot en met vrijdag 09:00 tot 17:00 met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.


2. Tarifiëring

De tarieven voor Apollo CMS worden per contract afgesloten.


3. Storingsmelding procedure

Indien de contractant een storing constateert in Apollo CMS  dient de contractant dit per ticket of via e-mail te melden aan support@increatie.nl. Indien de klant de storing als calamiteit beschouwt (zie artikel 2.1), dient er ook een telefonische melding te worden gedaan op het nummer 023-7114476. De contractant dient aan Increatie een telefoonnummer op te geven via welke de contractant beschikbaar is voor terugmelding. De urgentie van de storing zal uitsluitend door Increatie worden bepaald.
De verschillende type storingsmeldingen zijn:

 • Uitbreiding(Urgentie 0):Een aanpassing op of uitbreiding van de dienst welke niet is gerelateerd aan het volledig functioneren van de dienst ten tijde van hetaangaan van deze overeenkomst
 • Bug(Urgentie 1):
  Een onvolkomenheid of kleine beperking in het gemelde of redelijkerwijs verwachte functioneren van Apollo CMS .
 • Storing(Urgentie 2):
  Een niet-functioneren of een gebrek in het functioneren van een eigenschap van Apollo CMS waardoor de door Increatie aan contractant geleverde dienst slechts beperkt beschikbaar is, maar waarbij normaal gebruik van de dienst nog mogelijk is.
 • Calamiteit(Urgentie 3):
  Beperking van Apollo CMS waarbij slechts beperkt of geen gebruik van de dienst meer mogelijk is. Increatie kan een oplossing aanbieden in een de volgende vormen:

De verschillende type oplossingen zijn:

 • Update:
  Bij een update van Apollo CMS zal de beperking worden verholpen. Er zal een termijn worden gemeld binnen welke de update zal worden uitgevoerd. Bugs en uitbreidingen worden hierdoor als opgelost beschouwd, storingen en calamiteiten blijven van kracht.
 • Workaround:
  Een voorgestelde wijziging in gebruik van Apollo CMS waardoor de door de klant gemelde beperking zich in mindere mate of niet meer voordoet. Hierdoor zal de urgentie 1 niveau dalen.
 • Fix:
  Een oplossing voor de gemelde beperking waardoor de beperking zich niet meer voordoet. De beperking wordt als verholpen beschouwd. Indien een issue verband houdt met een applicatie of systeem dat Increatie van een derde partij afneemt dan zal de doorlooptijd van die derde partij worden gehanteerd.


4. Updates

Het CMS wordt constant onderhouden en verbetert. INcreatie laat altijd minimaal 3 dagen van te voren weten als er updates uitgevoerd moeten worden. In noodgevallen zal INcreatie zonder te informeren updates uitvoeren. Noodgevallen zijn bijvoorbeeld: virusaanvallen, bugs, storingen en calamiteiten.


5. Betaling

De facturatie van Apollo CMS geschied op maandbasis tenzij anders afgesproken. Betalingen dienen binnen 14 dagen op de rekening van increatie te zijn bijgeschreven.
Toepassingen van derde partijen die in het content management systeem gebruikt worden zijn gelicentieerd volgens hun respectievelijke licentie overeenkomsten en blijven, tenzij anders vermeld, eigendom van hun respectievelijke auteurs.


6. Uitbreidingen

Wanneer een contractant een afspraak heeft gemaakt om maandelijks 1 uur uitbreidingen aan het systeem in te kopen worden deze bij elkaar opgeteld tot het einde van de contractperiode.


7. Verlenging

Contracten worden automatisch verlengd één maand (30 dagen) voor de einddatum van de contract periode.


8. Beëindiging

Opzeggen van een content management contract geschiedt minimaal 1 maand (30 dagen) voor het einde van de contract periode per email of brief. Increatie stuurt een bevestiging op deze brief of e-mail. Zonder bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort met een periode van één (1) maand.
Bij het stoppen van het contract vervallen de nog niet bestede uren. Wordt het contract verlengd, dan gaan deze mee naar het volgende contractjaar.
Het contract is geldig totdat deze beëindigd wordt.
Increatie kan het contract beëindigen wanneer contractant of haar gebruikers zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden uit dit contract.
Alle bepalingen met betrekking tot eigendom, beperking van garantie, beperking van aansprakelijkheid en de algemene bepalingen blijven na het beëindigen van dit contract van kracht.
In het geval van wanprestatie of wanbetaling van contractant houdt Increatie zich het recht voor het content management systeem direct uit te schakelen of te verwijderen. Daarnaast houdt Increatie zich het recht voor om iedere pagina die het functioneren van Increatie en/of haar gebruikers in gevaar brengt te verwijderen of af te sluiten.
In het geval van wijzigingen in de functionaliteit van het content management systeem, met als gevolg een veranderde jaarlijkse vergoeding hiervoor, dient dit contract vernietigd te worden en dient een nieuw contract opgesteld te worden.


9. Uitsluiting

Voor zover dit niet wettelijk verboden is zullen INcreatie of haar licentiehouders in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor het verlies van omzet, winst of
gegevens, of voor speciale, indirecte, voortvloeiende, eenmalige of straffeloze schades, ongeacht de wijze waarop deze veroorzaakt zijn volgens de theorie van aansprakelijkheid,
voortkomend uit of gerelateerd aan het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de Software, zelfs wanneer INcreatie is ingelicht over de mogelijkheid van zulke schade. In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van Increatie tot contractant, hetzij in bepaald moment samenkomen.
contract, vergrijp (inclusief nalatigheid), of anders, groter zijn dan het bedrag wat door contractant betaald is voor het content management systeem onder de Overeenkomst. De genoemde beperkingen zijn ook van toepassing wanneer het essentiële doel van de bovengenoemde garantie niet geldt of anderzijds niet afdwingbaar is.


10. Toegang en FTP gegevens

Contractant krijgt bij de levering van de website alleen een wachtwoord en gebruikersnaam voor het gebruik van Apollo CMS. De klant krijgt geen FTP gegevens om te voorkomen dat derden op de server werken waardoor er problemen kunnen ontstaan aan Apollo CMS.


11. Gebruik

Het is contractant toegestaan Apollo CMS te gebruiken in combinatie met andere software. Increatie onthoudt zich van elke aansprakelijkheid ten gevolge van problemen met andere software.
Wanneer de Software geïnstalleerd zal worden op meerdere websites (ontwikkelingswebsites uitgezonderd) dient voor iedere afzonderlijke website een aparte Software Licentie aangeschaft te worden.
Voor alle overige afspraken, rechten en plichten beroept Increatie zich op haar algemene voorwaarden.
Wijzigingen aan deze licentieovereenkomst kunnen enkel plaatsvinden na goedkeuring van de contractant en Increatie


12. Beperkingen

Het is de Contractant niet toegestaan:

 • Apollo CMS te verhuren, te leasen, uit te lenen, of op een andere manier de rechten over te dragen.
 • Apollo CMS te vertalen, aan te passen, te wijzigen of afgeleide werken op basis van de content management systeem of een deel daarvan uitgezonderd de configuratie te creëren.
 • Kopieën van Apollo CMS te verspreiden.
 • Apollo CMS over te dragen over een netwerk, een telefoonverbinding of het Internet aan een niet-Contractant.
 • Apollo CMS te gebruiken om enig materiaal of intellectueel eigendom te coderen, te reproduceren of te kopiëren waarvan u niet de rechten heeft om deze te coderen, te reproduceren of te kopiëren.
 • Apollo CMS te gebruiken om enig racistisch of discriminerend materiaal, en/of ieder ander materiaal dat bij wet verboden is of dat inbreuk maakt op de rechten van enige derde partij, te publiceren.
 • Apollo CMS te verwijderen zonder hiervoor minimaal 2 weken van te voren Increatie hiervan op de hoogte te stellen.
 • Apollo CMS voor enige andere toepassing te gebruiken of aan te passen dan waar deze voor gemaakt is.


13. Eigendom

Apollo CMS wordt in licentie gegeven, niet verkocht. De Licentie Overeenkomst geeft de contractant beperkt recht op het gebruik van Apollo CMS. Alle rechten, titels en belangen, inclusief alle auteursrechten, in en op Apollo CMS en mogelijke kopieën die Gebruiker mag maken zijn hierbij exclusief eigendom van Increatie en/of van de leveranciers van de gebruikte componenten en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim en internationale verdragen. Increatie behoudt alle rechten die in dit contract niet nadrukkelijk aan contractant toegekend worden.


14. Toepasselijk recht

 • Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Tenzij de regels van dwingend recht anders vereisen, zullen alle geschillen naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.
 • Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht. De rechten en plichten voortvloeiend uit het niet-toepasbare gedeelte van de Overeenkomst zullen zover mogelijk worden gedefinieerd op een wijze overeenkomstig aan de wijze waarop dit in het niet-toepasbare deel bedoeld was.
 • Dit contract vormt de volledige contract tussen contractant en INcreatie en vervangt alle andere voorgaande licentieovereenkomsten of licentieafspraken, zowel in spraak als in schrift, met betrekking tot het content management systeem.